Merry Christmas and Happy New Year to all

Dear all,

Merry Christmas and Happy New Year to all!

···

Best regards,
Kim-Anh Vo

Dear all,

Merry Christmas and happy new year…

image

···

On Thu, Dec 23, 2010 at 12:06 PM, Kim-Anh Vo catakim@gmail.com wrote:

Dear all,

Merry Christmas and Happy New Year to all!

Best regards,
Kim-Anh Vo


Dao Van Sam
HISP Vietnam

Center for HIS development
957, 3/2 st., Dist 11, Hochiminh city
Tel: 08-3956 0150
Cell: 098 7752 783

Chú ý:
Trong trường hợp máy không đọc được Tiếng việt vui lòng chọn vào View / Enconding / Unicode (UTF - 8) để xem bằng tiếng việt